ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรัลบปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ พร้อมปรับภูมิทัศน์

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษ บ้านหางฮุง หมู่ 3

Read More