รายงานผลการดําเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต เทศบาลตําบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Read More

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.แม่เมาะ

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบล…

Read More