การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดโดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีการปรับปรุงสวัสดิการในองค์กร

Read More

จัดจ้างพนักจ้างตามภารกิจตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ (กรณีปรับปรุงตำแหน่งจากพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

Read More

การส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและประมวลจริยธรรม ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

Read More