แบบคำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )

แบบคำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )

    ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

  • คำร้องนี้ใช้สำหรับผู้ประสงค์จะให้เทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดทำบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยส่วนรวม หากเป็นกรณีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการต่างๆ เช่น ก่อสร้างถนน วางท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า เขตประปา วางระบบเสียงตามสายใหม่ งานโครงการประเพณีต่างๆ ต้องผ่านกระบวนการเวทีประชาคมบรรจุในแผนชุมชนและบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลแม่เมาะก่อน
 

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนยื่นเรื่อง