ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รายงานการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลแมาเมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2562)

Read More