ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2562)

Read More

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

Read More

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (แก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (แก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)

Read More