รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🔴 เทศบาลตำบลแม่เมาะ…รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงก…

Read More

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำวน 3 ตำแหน่ง 3 …

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ ข้อปฏิบ…

Read More