ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธี์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธี์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่…

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา ในโครงการยกระคับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ แม่เมาะ ] ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้…

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมา…

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ตำบลแม่เมาะ] ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการ…

Read More

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🔴 เทศบาลตำบลแม่เมาะ…รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงก…

Read More