ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา(นักบริหารงานช่างระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More