ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างและเลื่อนค่าตอบแทน

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสายเพ…

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่/บุคคลากรของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่…

Read More