symbol

ภาพดวงตราเทศบาลตำบลแม่เมาะ

 

ความหมายของตราเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ขนาด     เป็นตรารูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซ็นติเมตร

รูปลักษณะ   ขอบบนมีอักษร “เทศบาลตำบลแม่เมาะ”  ขอบล่างมีอักษร “จังหวัดลำปาง”

  1. รูปศาลหลักเมือง  แสดงถึง  ศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ มีที่ตั้งในเขตพื้นที่ตำบลแม่เมาะ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่อำเภอแม่เมาะ และเป็นศาลหลักเมืองแห่งเดียวในภาคเหนือ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ อีกทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่เมาะทุกคน
  2. รูปดวงอาทิตย์ส่องแสง แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรือง ที่เทศบาลตำบลแม่เมาะจะพัฒนาให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่
  3.  รูปช้าง แสดงถึง ช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งในพื้นที่ตำบลแม่เมาะได้มีการขุดพบซากฟอสซิล “ช้างสี่งา” ในบ่อเหมืองแม่เมาะ จึงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมั่นคง มุ่งมันในการดูแล รักษา ราษฎรและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ