ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560
พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรีฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543
ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ-อปท.-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2561
ระเบียบ-มท.-ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ-อปท.-พ.ศ.-2562-1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยขน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561