การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ( Update )

 1. คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ
 2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง
 3. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ
 4. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
  4.1 สำนักปลัดเทศบาล
  4.2 กองคลัง
  4.3 กองช่าง
  4.4 กองการศึกษาฯ
  4.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  4.6 กองสวัสดิการสังคม
  4.7 หน่วยตรวจสอบภายใน
 5. คำสั่งการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ให้แก่รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ
  5.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ
  5.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ
 6. คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของทุกส่วนราชการ
  6.1 สำนักปลัดเทศบาล
  6.2 กองคลัง
  6.3 กองช่าง
  6.4 กองการศึกษาฯ
  6.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  6.6 กองสวัสดิการสังคม
  6.7 หน่วยตรวจสอบภายใน
 7. คำสั่งการมอบอำนาจของนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ
  7.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ และคำสั่งการมอบอำนาจของนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เมาะปฏิบัติราชการแทน
  7.2 คำสั่งแต่ตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ และคำสั่งการมอบอำนาจของนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่มเาะปฏิบัติราชการแทน (แก้ไข)
 8. ประกาศหลักเกณฑ์ และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ
  8.1 ประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน
  8.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง ที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2563
  8.3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
  8.4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
  8.5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  8.6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565