แผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read More

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

Read More

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

Read More

คู่มือการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต ประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต ประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

Read More