ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

Read More

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 5 กันยายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More