ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์วิสาหกิจชุมชนภายในหมู่บ้าน บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารและอาคารประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์วิสาหกิจชุมชน ภายในหมู่บ้าน บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารและอาคารประกอบอาหารโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน (จากศาลา 2 ถึงเขตบ้านนาแขมพัฒนา) บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More