ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอ…

Read More

รายงานทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

รายงานแสดงผมดำเนินงาน รายไตรมาศ (ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

รายงานแสดงผมดำเนินงาน รายไตรมาศ (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More