ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะและนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการ…

Read More