ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts