ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 62)

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 62)