สำรวจโครงการต่างๆในตำบลแม่เมาะ เขต 1 ประกอบด้วย บ้านใหม่นาแขม บ้านเมาะหลวง บ้านเวียงสวรรค์ และ บ้านนาแขมพัฒนา

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารฯ คณะสมาชิกสภาฯ และ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ลงพื้นที่ร่วมสำรวจโครงการต่างๆในตำบลแม่เมาะ เขต 1 ประกอบด้วย บ้านใหม่นาแขม บ้านเมาะหลวง บ้านเวียงสวรรค์ และ บ้านนาแขมพัฒนา ซึ่งแต่ละโครงการมีความสำคัญในด้านการพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค ที่เกี่ยงข้องกับการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนตำบลแม่เมาะ ดังนั้นเพื่อเป็นการลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วน คณะทำงานจึงได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการพัฒนาตามโครงการที่ได้มีการเสนอไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

Related posts