เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์

มื่อวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเมาะหลวง // นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
โดยในที่ประชุมเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้สอบถามความต้องการของผู้เลี้ยงวัวในพื้นที่เทศบาลฯ พร้อมทั้งได้รับทราบปัญหาและหารือแนวทางในการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่เมาะ รายละเอียดเนื้อหาสาระที่ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นดังที่แนบมาพร้อมนี้
อีกทั้งเปิดกว้างทางความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงวัว เทศบาลตำบลแม่เมาะ เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์

Related posts