ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ยริหารที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts