ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts