ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) จำนวน 1 อัตรา

Related posts