ผลประโยชน์ทับซ้อน

คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน ผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อนเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560

แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อนเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2560

แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อนเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560