ที่ตั้ง / ข้อมูลติดต่อ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ
เลขที่ 390 หมู่ที่ 11 บ้านนาแขมพัฒนา
ตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ
จังหวัดลำปาง 52220

โทรศัพท์ 054-340104
งานป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย 054-330872
โทรสาร 054-340104 ต่อ 120
สายด่วน 199

E-Mail : maemoh@tasaban-maemoh.go.th
Facebook : http://www.facebook.com/maemoh
แสดงความคิดเห็น : เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลแม่เมาะ