สมาชิกสภาเทศบาล

ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่งเบอร์โทรติดต่อ
1.นางนิลุบล วินิจฉัยประธานสภา089-8500895
2นางสาวจารุนันท์ กอบกระโทกรองประธานสภา081-7963666
3นายสมควร อุสาห์สมาชิกสภาฯ เขต 1089-5541364
4นายมาโนช เครือบุญมาสมาชิกสภาฯ เขต 1085-0345337
5นางภัทรวดี วงศ์ชัยสมาชิกสภาฯ เขต 1087-6593125
6นายสมศักดิ์ เตชะเทพสมาชิกสภาฯ เขต 1087-1794356
7นางสาวจีระวรรณ เวชประชาสมาชิกสภาฯ เขต 1081-0301685
8นางจันทนา ยะสืบสมาชิกสภาฯ เขต 2086-9195608
9นายชูพันธ์ ดีประสิทธิ์สมาชิกสภาฯ เขต 2089-7559349
10นางบุญธรรม กันสุขสมาชิกสภาฯ เขต 2089-6316831
11นายรวมศักดิ์ ปิลาเป็งสมาชิกสภาฯ เขต 2089-7599008
12นายสท้าน มาสืบสมาชิกสภาฯ เขต 2081-7067443