กองช่าง

นายธีทัต

ธรรมธิกูล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธรรมรักษ์

เอี่ยมสำอางค์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายวิชาญ

ไชยเสน

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นางนิชาภา

ชาริณีธุวนิช

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ