ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนายโปรา นันทไชย ถึงทางข้ามรางรถไฟ บ้านเมาะสถานี หมู่ 4

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนายโปรา นันทไชย ถึงทางข้ามรางรถไฟ บ้านเมาะสถานี หมู่ 4