ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาข้อข้าราชการที่สำคัญและจำเป็น ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีนางนิลุบล วินิจฉัย ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรตินำไหว้พระสวดมนต์ก่อนเริ่มประชุม ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมการประชุม เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts