ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ รวมถึงขั้นตอนการกรอกข้อมูลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งเป็นบุคลากรในหน่วยงานที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ซึ่งรายละเอียดการประชุมดังกล่าว หัวหน้าส่วนราชการจะนำไปชีแจงให้แต่ละสังกัดอีกครั้ง โดยการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องห้วยคิง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ผ่านมา…