พิธีมอบเงินอุดหนุนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ( สามแสนบาทถ้วน ) ตามโครงการจ้างวิทยากรชาวต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีฯ ในนามเทศบาลตำบลแม่เมาะ มอบเงินอุดหนุนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ( สามแสนบาทถ้วน ) ตามโครงการจ้างวิทยากรชาวต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts