มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นบริษัทสยามธนภัทรลิสซิ่ง

วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเอกชัย คำใส นิติกรชำนาญการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ แจ้งให้ประชาชนในเขตตำบลแม่เมาะได้ทราบ จากประเด็นความเสียหายที่เกิดจาก บริษัทสยามธนภัทรลิสซิ่ง จำกัด นั้น ขณะนี้มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอให้ผู้ร้องเข้าพบเจ้าหน้าที่สอบสวนประจำสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเขียนหนังสือมอบอำนาจให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีแทนตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมติดแสตมป์อากร จำนวน 30 บาท และส่งสำเนาเอกสารประกอบการดำเนินคดี พร้อมกับรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ จำนวน 5 ชุด โดยจัดเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้
1.สำเนาสัญญาเช่าซื้อ
2.สำเนาหลักฐานการรับเงิน/ใบเสร็จ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาหนังสือบอกเลิกสัญญา (ถ้ามี)
5.สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี)
หรือสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ ( ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ )

[pdf-embedder url=”http://www.tasaban-maemoh.go.th/tbmm/wp-content/uploads/2017/10/Binder1.pdf”]

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts