ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โดยประกาศเรืื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 175 ง วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

[pdf-embedder url=”http://www.tasaban-maemoh.go.th/tbmm/wp-content/uploads/2017/09/ประกาศ-สคบ.pdf” title=”ประกาศ สคบ”]

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts