โครงการกาดหมั้วคัวงาย ประจำปี ๒๕๖๒ ส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในชุมชน เด็กได้เห็นถึงวิถีชีวิต การค้าขาย ของคนในท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์จริงจากผู้ซื้อและผู้ขาย และเรียนรู้การใช้เงินแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องตัวเลข

…โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ในสังกัดของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่เมาะ // จัดโครงการกาดหมั้วคัวงาย ประจำปี ๒๕๖๒ นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งในช่วงแรกมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงสร้างบรรยากาศแบบขันโตก …เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายปริญญา รัตนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการดังกล่าว ต่อประธานในพิธี ก่อนที่นายกเทศมนตรีฯจะได้ให้เกียรติเดินไปตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการ …โครงการกาดหมั้วคัวงาย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในชุมชน เด็กได้เห็นถึงวิถีชีวิต การค้าขาย ของคนในท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์จริงจากผู้ซื้อและผู้ขาย และเรียนรู้การใช้เงินแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องตัวเลข อีกทั้งผู้ปกครอง คณะครู หน่วยงานต่างๆที่ได้มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน และชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอีกด้วย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

Related posts