โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2563

…วันพุธ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมกองทุน พร้อมด้วยประธานสภา นางนิลุบล วินิจฉัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมกองทุนของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมการประชุม
…ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบดังต่อไปนี้
– ผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เมาะ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ( มกราคม ถึง กันยายน )
– การรับสมัครสมาชิกใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓
– การพิจารณาสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
– การพิจารณาของรางวัลผู้มีสุขภาพดี ( ไม่เคยเบิกสวัสดิการใดๆ ) รอบที่ ๔ เข้าสมัครเป็นสมาชิกในปี พ.ศ.๒๕๕๗
– การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เมาะ
– การพิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เมาะ ระดับหมู่บ้าน
…นอกจากนี้ในการประชุม ยังได้รับเกียรติจากนายปิยะพล เปี่ยมสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคม พร้อมทีมวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ลำปาง บรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts