เทศบาลตำบลแม่เมาะ สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของ (ของเยี่ยม) ร่วมกับกองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19

เทศบาลตำบลแม่เมาะ สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของ (ของเยี่ยม) ร่วมกับกองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19 ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เมาะ จำนวน 156 ชุด เพื่อสนับสนุนและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพของผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤษภาคม 2564…

Related posts