ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )

เทศบาลตำบลแม่เมาะ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ITA ) ณ ห้องประชุมห้วยคิง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ผ่านมา…
.
.
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts