ประกาศใช้ ! เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕

🔴 ประกาศใช้ ! เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วรายละเอียดปรากฏตามประกาศ และเทศบัญญัติที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับ สภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการป้องกันหรือ สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในชุมชน ในที่หรือทางสาธารณะ ทำให้มีอุบัติเหตุจากรถชนสัตว์เลี้ยงบ่อยครั้ง และปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์
🔴 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสาระสำคัญโดยสรุป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Related posts