ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. นางนิลุบล วินิจฉัย ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
– เรื่องที่เสนอใหม่ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
– เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนของโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ของกองช่าง
– เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่เมาะ คือ กองสวัสดิการสังคม และ สำนักปลัดฯ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. นางนิลุบล วินิจฉัย ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ เมื่อ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018

Related posts