เทศบาลตำบลแม่เมาะ เข้ารับประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

…เทศบาลตำบลแม่เมาะ เข้ารับประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
…เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ในฐานะเจ้าของสถานที่ กล่าวยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการประเมิน ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ ในวันนี้ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลต้นธงชัย เทศบาลตำบลแม่เมาะ และ เทศบาลเมืองปาน
…นางพรธนา พฤกษ์วราภรณ์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้เป็นตัวแทนเทศบาลในการจับสลากลำดับคิวในการเข้ารับการตรวจประเมิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ โดยจับสลากเป็นลำดับที่ ๑ ซึ่งมีคณะกรรมตรวจประเมินประกอบด้วย
– นายชีวพล แสงธิดา นายช่างโยธาอาวุโส(แทน) โยธาธิการและผังเมือง
– อาจารย์อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ ผช.อธิการบดีและผอ.สำนักวิชาการ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
– นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
– นางศิริพรรณ ศักดิ์โสภิษฐ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชำนาญงาน
– นางลัษมณ สรรพศีลบุตร ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ตรวจประเมิน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้
…อย่างไรก็ตามในการเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๒ ตามประกาศ ก.ท.จ.ลำปาง จะมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีนั้น ผลของการประเมินของแต่ละองค์กร จะออกมาเป็นอย่างไร มีอะไรที่เป็นจุดแข็ง อะไรที่เป็นจุดอ่อน มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดภาพรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts