รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🔴 เทศบาลตำบลแม่เมาะ…รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดการรับสมัครสรรหาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยจะปิดรับสมัครฯ ถึงเวลา 10.00 น.เท่านั้น และ สอบในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
……………………………………..
🔴 ผู้ที่มีความประสงค์รับสมัครฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ นำส่งเอกสารหลักฐานได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ
……………………………………..
🔴 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 054-340104 ต่อ 124 ในวันเวลาราชการ
……………………………………..
📕รายละเอียดเพิ่มเติม >https://www.prmaemoh.com/wp-content/uploads/2020/08/BRW9C305BC39547_002674.pdf
📗ดาวน์โหลดใบสมัคร > https://www.prmaemoh.com/wp-content/uploads/2020/08/Job-application.pdf.pdf
📙คู่มือประกอบการอบรม >https://drive.google.com/file/d/13HB4fRgAEB6GuVk0CMjFlJUVrSyhRbw6/view
……………………………………..
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts