โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบระเบียบ กฎหมาย และบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งศึกษาแนวทาง ข้อปฏิบัติ ข้อวินิจฉัย กรณีศึกษาต่างๆมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง , กกต.ประจำจังหวัดลำปาง จัดโครงการนี้ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเมาะหลวง ที่ผ่านมา…
จัดโดย: สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts