ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย

🔴 ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย // เทศบาลตำบลแม่เมาะ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีป้ายที่ติดตั้งในเขตเทศบาลฯ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิมและตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๓๐ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.๑) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
🔴 เทศบาลตำบลแม่เมาะ ขอเรียนให้ผู้เป็นเจ้าของป้ายทราบว่า ท่านมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และเพื่อประโยชน์ของท่านในการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย และ การยื่นคำร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับป้าย ท่านต้องปฏิบัติ ดังนี้
🔴 กรณีที่เจ้าของป้ายต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน
๑. ท่านได้ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๑ ธันวาคม)
๒. ท่านได้ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม และป้ายนั้นมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับ ป้ายเดิมที่ได้เสียป้ายแล้ว (ป้ายตามความในข้อนี้ท่านได้รับยกเว้นไม1ต้องเสียภาษี)
๓. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วน ในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น (ท่านต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ตามความในข้อ ๓ นี้)
๔. หากท่านติดตั้งป้าย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปี การคำนวณภาษีป้าย ถือว่าท่านต้องชำระภาษีป้ายเต็มปี
๕. หากท่านติดตั้งป้าย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ของปี การคำนวณภาษีป้ายจะคำนวณเป็นรายงวด งวดละ ๓ เดือน ดังนี้
– ติดตั้งเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ให้คำนวณร้อยล่ะ ๗๕
– ติดตั้งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ให้คำนวณร้อยล่ะ ๕๐
– ติดตั้งเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ให้คำนวณร้อยล่ะ ๒๕
🔴 กรณีการรื้อถอนป้าย
ท่านเจ้าของป้ายที่ได้ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี (ภายในเดือนมีนาคมของปี) แล้วหากท่านมีการรื้อถอน ป้ายและได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปี ท่านไม่ต้องชำระภาษีป้าย ในปีถัดไป
🔴 อนึ่ง ถึงแม้ว่าท่านจะยื่นคำร้องขอยกเลิกป้ายภายใน ๓๑ ธันวาคม แล้ว แต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้รื้อถอนป้าย ที่แจ้งยกเลิกออก ท่านจะต้องชำระภาษีป้ายสำหรับป้ายนั้นทั้ใปีปฏิทินเช่นเดียวกัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

Related posts