พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐ และพิธีผูกข้อมือรับขวัญนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวชญากร วงค์อะถะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ นางแพตทิชา จันต๊ะไทย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม นางปรีดาภรณ์ นครสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ คณะครูโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐ และพิธีผูกข้อมือรับขวัญนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ณ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Related posts