เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ กิจกรรม TO BENUMBER ONE

📌 เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ (ช่วงเช้า) และ กิจกรรม TO BENUMBER ONE (ช่วงเที่ยงเป็นต้นไป ) ในวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้…
 
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

 

Related posts