การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ )

…วันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ ) โดยได้รับเกียรติจากนางนิลุบล วินิจฉัย ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
…เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. หลังจากที่ได้มีการเปิดประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมีส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในวันนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้สูงอายุ ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

 

Related posts