ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2561

Read More

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

Read More

เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ กิจกรรม TO BENUMBER ONE

📌 เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้อ…

Read More

ขอเชิญประชาชนร่วมเวทีประชาคมตำบลแม่เมาะ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2561)

เทศบาลตำบลแม่เมาะ เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลแม่เมาะ ร่วมประชุมประชาคมตำบลแม่เมาะ เพื่อให้ปร…

Read More