บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบังคับตำบลว่าด้วยการควบคุมสถานที่และการสะสมอาหารเพื่อจำหน่าย

Read More