ประชุมคณะกรรมการ กสต.เทศบาลตำบลแม่เมาะ

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมกรกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ สรุปรายงานผลโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเงินกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ปีงบประมาณใหม่ พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการกิจกรรมประเภท ๔ และ พิจารณาการขยายระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการออกกำลังกาย ณ ห้องประชุมห้วยคิง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ เมื่อ วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2018

Related posts