แจ้งผู้มาติดต่อราชการงานบางส่วนของกองสาธารณสุขฯ ย้ายมาอาคารงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

🔴 เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการติดต่อราชการในส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้
– งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กสต.)
– งานการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
– งานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
– งานส่งเสริมสุขภาพ
– งานป้องกันและควบคุมโรคติกต่อ (งานป้องกันไข้เลือดออก)
– งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
– งานสัตวแพทย์ (การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า)
🔴 ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้เป็นต้นไป ให้ท่านติดต่อได้ที่สำนักงานอาคารใหม่ ชื่ออาคารงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตั้งอยู่บ้านนาแขมพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เมาะ ตามแผนที่แนบมาพร้อมประกาศนี้..โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอาคารให้บริการประชาชนอยู่ ได้แก่ นางณิชชา ตันติอำไพ และ นางเยาวนา จันทร์เป็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
🔴 อะหนึ่งหากท่าน ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๓๔๐๑๐๔ ต่อ ๑๒๔ (เบอร์เดิมสำนักงานเดิม) หากมีหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ ของอาคารดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts